Witte Vlag met bloedvlekken!

Wat een feestelijk en triomfantelijk signaal: de witte vlag. Teken van overwinning en bevrijding. Rond Goede Vrijdag en Pasen doet mij dat denken aan het eerste Pesachfeest. Het staat beschreven in de Bijbel in Exodus 12. Een jong en volmaakt lam moest worden uitgezocht, of zoals wij zeggen, ‘zonder vlek en rimpel’. Ik stel mij die voor als vlekkeloos wit. Zoals je ze op Texel ziet. Het vlekkeloze witte  lam als teken ook van de Exodus, de uittocht uit Egypte. Na zoveel eeuwen van slavernij en onderdrukking, de bevrijding uit Egypte.  Het witte lam als teken. De witte vlag uit!

Maar het is een wit lam dat bloedt en sterft. Het is een witte vlag met bloedvlekken! Het lam is geslacht om zijn bloed te strijken aan de deurposten om zo te ontkomen aan de toorn van God en om zo te ontkomen aan slavernij en onderdrukking. Er wordt een dure prijs betaald voor de bevrijding. Een nieuw leven, een nieuw bestaan, een nieuwe toekomst, ja maar door de dood heen.

Hoe treffend heeft Jezus dat begrepen. Op Pesachavond eet Hij met zijn discipelen het Pesachmaal. Maaltijd van de Exodus, de uittocht, de bevrijding. Maar wel door het bloed van het lam. Dat is Hijzelf. Volmaakt wit, zonder zonde en gebrek. Een witte vlag, maar niet zonder bloedvlekken. Tijdens het Pesachmaal zegt Jezus: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam’. En Hij nam een beker , sprak een dankzegging uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’  Matteüs 26:26-28. Het is Pasen, Exodus, Bevrijding, maar wel door Zijn dood heen. Zeg maar: Pasen en Goede Vrijdag vallen op één dag en andersom. Het één is er niet zonder het andere. Het is ‘een vlag met bloedvlekken’.

Krampachtig proberen de leiders van het volk te vermijden dat Jezus op het Pesachfeest gevangen wordt en veroordeeld en gedood. ‘Niet op het feest’, zeiden ze. Matteüs 26:5.  De ironie wil, dat dat nu juist wél gebeurt. Jezus wordt gedood op Pesach. Johannes onderstreept dat in Zijn Evangelie van begin tot het eind. De leiders van het volk wilden niet bij Pilatus naar binnen, want ze wilden zich niet verontreinigen voor het Pesachmaal. Johannes 18: 28. Pilatus herinnert zich de gewoonte om met Pesach iemand vrij te laten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden’, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat- wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas! Barabbas was een misdadiger.’ Johannes 18:38-40.   Pilatus oordeelt Jezus op Pesach. ‘Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: “Hier is hij, uw koning’. Meteen schreeuwden ze: “Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!...Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.’ – Johannes 19:14-16. Zo eindigt het Johannes Evangelie waar het mee begon, namelijk met die veelzeggende woorden: 'Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt!’ Het volmaakt witte lam, het volmaakte Witte Lam, zonder vlek en rimpel, zonder zonde….geslacht op Pesach. Door Zijn dood heen bevrijding. Goede Vrijdag en Pasen vallen op één dag. Daarom mag de witte vlag uit, maar bedenk het is een witte vlag met bloedvlekken! Of andersom: Door Zijn bloed, door Zijn dood, de witte vlag van overwinning. De overwinning van het Lam!

In Openbaring 5:6 klinkt het: ‘En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen.’

Dat Hij het Lam wordt genoemd, typeert Hem als de vervulling van het paaslam dat de Joden elk jaar moesten slachten. Als Degene Die met Zijn leven de losprijs heeft betaald om ons vrij kopen van onder de macht van de zonde vandaan. Tot in de eeuwigheid zal aan Hem zichtbaar zijn dat Hij het Lam is, Die Zich heeft laten slachten voor ons, om de straf, het oordeel, die vloek die wij hadden verdiend vanwege onze zonden, op Zich heeft genomen. Wat een wonder van genade! Die zeven horens wijzen erop dat Christus, door Zich te vernederen, de volkomen overwinning heeft behaald. Door genade mogen wij delen in Zijn overwinning, over dood en zonde (1 Korinthe 15:57)

‘Aan Hem Die op de troon zit en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid,’ lezen we in Openbaring 5:13. Jazeker, ook nu al mogen we Hem eren, loven en prijzen voor Wie Hij is, en voor wat Hij gedaan heeft om ons met God te verzoenen. Hem komt toe de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Eenmaal, als we voor altijd bij Hem zullen zijn, zal ons loflied volkomen zijn. Ook al zitten er bloedvlekken op, juist omdat er bloedvlekken op zitten, hang ik de witte vlag uit!

Ds. Stoffer Otten, CGK Elimkerk Papendrecht

Witte Vlag met bloedvlekken!

Naar het overzicht